Ubezpieczenie uczniów

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA UCZNIÓW

Szanowni Rodzice!

W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci
i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

W związku z powyższym w roku szkolnym 2020/2021 każdy rodzic może indywidualnie (we własnym zakresie) ubezpieczyć swoje dziecko w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej.

Oferty firm ubezpieczeniowych nie będą przedstawiane rodzicom. Pozostawiamy Rodzicom niezależność i dobrowolność w wyborze ubezpieczenia.

Na stronie szkoły mogą być udostępnione tylko i wyłącznie przykładowe linki do ofert ubezpieczenia, które rodzic może zawrzeć indywidualnie – online.

Linki do ofert ubezpieczenia:

https://www.centrumpolis.pl/Sklep/Szkolne?KodPromocji=A260

Oferta ubezpieczenia indywidualnego we współpracy z Generali TU S.A. z kodem zniżkowym 10%: 26329
Oferta Generali dostępna pod linkiem:
https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/26329/

Oferta ubezpieczenia indywidualnego we współpracy z AXA z kodem zniżkowym 10%: 436281
Oferta AXA  dostępna pod linkiem:
https://kalkulator.axadirect.pl/school/insurance?PartnerType=PA&PartnerId1=436281&PartnerId2=LP

Informacje dot. ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zostały przygotowane w oparciu o pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 01.10.2018 nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN