Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych: Cezary Jachymski
Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Justyna Sprycha

e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl

tel.: 34 370 63 14

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1) oraz ustawy z  dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informuję, że:

 

1.Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 16 z siedzibą w Częstochowie, ul. Ułańska 5/7, tel. 34-365-76-74, e-mail: sp16@edukacja.czestochowa.pl, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

2. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 16 jest Pan Cezary Jachymski. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących uprawnień w tym zakresie, może się Pani/Pan skontaktować się z IOD za pośrednictwem poczty e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem: 34 370 63 14.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Dane osobowe  przetwarzane są w celu:

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (zgodnie z 6 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz innych aktach prawnych regulujących pracę szkoły i z nią powiązanych;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami, najemcami, (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami danych osobowych mogą być: 

a) organy oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 16 w Częstochowie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub
  w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,
  w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez szkołę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane.