Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla uczniów i ich rodziców

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych dla uczniów i ich rodziców

 

 Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1) oraz ustawy z  dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informuję, że: 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych i Państwa dzieci jest Szkoła
  Podstawowa nr 16 w Częstochowie, ul. Ułańska 5/7, tel. 34-365-76-74, e-mail: sp16@edukacja.czestochowa.pl, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 16 jest Pan Cezary Jachymski. Kontakt z IOD jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem: 34 370 63 14.
 3. Dane osobowe Państwa  i Państwa dzieci będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1
  c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
  w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), ustawie  z dnia 7 września 1991 r.
  o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz innych aktach prawnych regulujących pracę szkoły i z nią powiązanych.
 4. Państwa dane osobowe i ucznia przechowywane będą przez czas określony
  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum
  w Częstochowie.
 5. Posiada Pani/Pan  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Rodzicom (uczniom) przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeśli uznają, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w., a w pozostałych przypadkach dobrowolne.
 8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, mogą być profilowane, np. przy podziale na grupy językowe.

                                                                        

 Administrator Danych Osobowych