Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1) oraz ustawy z  dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informuję, że: 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 16 w Częstochowie, ul. Ułańska 5/7, tel. 34-365-76-74, e-mail: sp16@edukacja.czestochowa.pl, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 16 jest Pan Cezary Jachymski. Kontakt z IOD jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem: 34 370 63 14.
 3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c
  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), ustawy
  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108) – w celach związanych
  z zatrudnieniem, przyznawaniem świadczeń socjalnych z ZFŚS.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora (w tym BFO) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. ZUS, PIP, US, MEN (SIO), organ prowadzący, organ nadzorujący.
  Dane osobowe mogą być powierzone na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych takim podmiotom jak: przychodnia lekarska (w zakresie medycyny pracy – badania wstępne, okresowe, kontrolne), firma ubezpieczeniowa (ubezpieczenie grupowe).
 5. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres 50 lat od ustania stosunku pracy. Dane osobowe w zakresie świadczeń socjalnych z ZFŚS przez okres 5 lat.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe  ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

      

Administrator Danych Osobowych