Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla najemców i kontrahentów

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych dla najemców i kontrahentów

  

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1) informuję, że: 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 16 w Częstochowie, ul. Ułańska 5/7, tel. 34-365-76-74, e-mail: sp16@edukacja.czestochowa.pl, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 16 jest Pan Cezary Jachymski. Kontakt z IOD jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem: 34 370 63 14.
 3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
  oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108) – w celu realizacji umowy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy (czas realizacji + 5 lat jako okres gwarancyjny i kontrolny).
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy / umowy- zlecenia / umowy o dzieło.

 

Administrator Danych Osobowych