Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla emerytowanych pracowników

 Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych dla emerytowanych pracowników

 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1) oraz ustawy z  dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informuję, że: 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 16 w Częstochowie, ul. Ułańska 5/7, tel. 34-365-76-74, e-mail: sp16@edukacja.czestochowa.pl, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 16 jest Pan Cezary Jachymski. Kontakt z IOD jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem: 34 370 63 14.
 3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c
  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
  oraz art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) – w celu przyznawania świadczeń socjalnych z ZFŚS oraz operacji i zadań z tym związanych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych.  np. BFO.
 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres 5 lat.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania informacji czy i które dane są przetwarzane,
 • poprawienia lub sprostowania danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe  ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Administrator Danych Osobowych